Home Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA OSÓB REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM

„SORwSW”

W BEŁCHATOWIE


ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.


 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym" „SORwSW” w Bełchatowie.
 2. Przez określenie "Stan Wojenny" uznaje się okres od 13-go grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1989 roku (upadek PRL).
 3. Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym posiada osobowość prawną.


§ 2.

 
Terenem działania jest powiat bełchatowski z możliwością rozszerzenia wraz z przylegającymi powiatami i miastami: pabianickim, piotrkowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim oraz miasto Piotrków Trybunalski, a siedzibą władz jest miasto Bełchatów.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami R.P. zgodnie z prawem miejscowym.


§ 3.


Stowarzyszenie używa skrótu " SORwSW", znaku organizacyjnego, odznak członkowskich oraz sztandarów w/g wzorów określonych w regulaminie opracowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.


§ 4.


Stowarzyszenie używa pieczęci z wyrazem: "Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie".


§ 5.


Stowarzyszenie opiera działalność swoją na pracy społecznej członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.ROZDZIAŁ II.


Cele i sposoby ich realizacji.

§ 6.


Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa osób, które dotknięte zostały w Stanie Wojennym represjami, w ich życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,
 • domaganie się uznania, że Stan Wojenny został w PRL wprowadzony z naruszeniem ustawy zasadniczej,
 • domaganie się ukarania winnych naruszenia Konstytucji, przez ograniczenie swobód i praw obywatelskich, a także potępianie metod jakimi posługiwały się władze i była PZPR w Stanie Wojennym,
 • domaganie się rehabilitacji osób dotkniętych represjami i popieranie indywidualnych roszczeń członków Stowarzyszenia o naprawienie krzywd jakich doznały w Stanie Wojennym w znaczeniu moralnym i w wymiarze materialnym,
 • udzielanie pomocy prawnej wszechstronnej, zmierzającej do nabycia określonych praw i uprawnień przez członków Stowarzyszenia,
 • miejsca tragedii Narodu Polskiego w Stanie Wojennym, a głównie te, które pociągnęły ofiary śmiertelne - w tym również z odniesionych ran spowodowane przez militarne siły używane przeciwko bezbronnej ludności otaczane są przez Stowarzyszenie szczególną opieką.
 • dążenie do opracowania pełnej historii powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w regionie Bełchatowskim w latach 1980-1981 oraz działalności podziemnej po wprowadzeniu Stanu Wojennego.
 • przekazywanie wiedzy o historii NSZZ „Solidarność” młodym pokoleniom,
 • ochrona równego traktowania i niedyskryminacji w życiu publicznym członków Stowarzyszenia, w szczególności ochrona ich dóbr osobistych,
  jako osób represjonowanych w Stanie Wojennym


§ 7.


Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
- organizowanie zebrań, zjazdów swoich członków, konferencji itp. Dla opracowania programów działania oraz ich realizację,
- wydawanie własnych biuletynów i opracowań związanych ze Stanem Wojennym,
- inicjowanie opracowań naukowych oceniających skutki Stanu Wojennego w wymiarach politycznych, socjologicznych i psychologicznych,
- korzystanie ze środków przekazu (radio, TV, prasa) celem przekazywania społeczeństwu wiadomości prawdziwych o Stanie Wojennym,
  opartych na dowodach, dokumentach i innych materiałach wiarygodnych świadczących o faktach, które zostałyprzekłamane lub zafałszowane,
- branie czynnego udziału członków Stowarzyszenia w życiu społecznym i politycznym kraju, poprzez czynne uczestnictwo w najwyższych organach
  władzy ustawodawczej i wykonawczej R. P. oraz organach samorządowych na szczeblu wojewódzkim i niższym.
- inicjowanie oraz udział w postępowaniach przed Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Sądami Administracyjnymi, w sprawach związanych
  z ochroną sfery życia publicznego członków Stowarzyszenia, w szczególności związanych z ich działalnością podczas Stanu Wojennego 
  oraz działalnością w organizacjach opozycyjnych do władzy w PRL.
- udzielanie, na wniosek członka Stowarzyszenia wsparcia finansowego oraz organizacyjnego - w tym pomocy prawnej - członkom Stowarzyszenia
  w postępowaniach przed organami władzy publicznej, Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami Administracyjnymi, związanych
  z działalnością członków Stowarzyszenia w Stanie Wojennym, a także ich działalnością w organizacjach opozycyjnych do władzy w PRL.


ROZDZIAŁ III.

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 8
.


1. Stowarzyszenie zrzesza:
   - członków zwyczajnych
   - czlonków wspierających
   - członków honorowych


§ 9.


1. Członkom zwyczajnym może być pełnoletni obywatel R. P., którego prawa obywatelskie nie zostały ograniczone, a który dotknięty
    został represjami w Stanie Wojennym.
2. Poprzez represje rozumieć należy:
     - internowanie,
     - aresztowanie,
     - skazanie wyrokiem sądu na karę aresztu, względnie więzienia,
     - ukaranie orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń,
     - zwolnienie z pracy za działalność związkową w tych przypadkach, które podlegały rewizji i zostały lub zostaną uchylone,
     - inne formy represji stosowane w stanie wojennym.
3. Członkami Stowarzyszania może być także jedna osoba z najbliższej rodziny, której członek w Stanie Wojennym utracił życie w wyniku akcji
    prowadzonych przez struktury militarne (ZOMO, ROMO itp.). Osoby wyżej wymienione opłacają tylko wpisowe określone przez władze
    Stowarzyszenia - są natomiast zwolnione z opłacania składek członkowskich, jeżeli z tego uprawnienia chcą skorzystać.
4. Fakt represji musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem.
5. Ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu składa przed przyjęciem oświadczenie pisemne o tym, że nie był współpracownikiem służby
    bezpieczeństwa (służb równorzędnych) w PRL.
6. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec, który w Stanie Wojennym był represjonowany w PRL i fakt ten udokumentuje,
    a nad to wyrazi poparcie dla idei zawartych w Statucie Stowarzyszenia.


§ 10.


Przyjęcie w poczet członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej 
deklaracji i wpłaceniu wpisowego.


§ 11.


Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
   - wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
   - uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia i o wszystkich formach jego działalności,
   - korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.


§ 12.


Członek zwyczajny obowiązany jest do:
   - przestrzegania Statutu, postanowień i zaleceń władz Stowarzyszenia,
   - uczestniczenia w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
   - regularne płacenie składek członkowskich i wniesienia wpisowego,
   - przestrzegania zasad koleżeństwa współżycia, - przestrzegania zasad moralnych.


§ 13.


Członkowie zwyczajni zrzeszają się w Stowarzyszeniu oraz w strukturach terenowych jeżeli takie zostaną powołane uchwałą Walnego
Zjazdu Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


§ 14.


Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek:
   - dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpienie ze Stowarzyszenia,
   - utraty praw publicznych, zdolności do czynności prawnych lub obywatelstwa polskiego,
   - skreślenie, na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,
   - wykluczenia przez Sąd Koleżeński z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwały władz, zasad współżycia koleżeńskiego
     oraz dobrego imienia Stowarzyszenia.


§ 15.


Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, Która zdeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.


§ 16.


Członkowie wspierający uczestniczą w Walnym Zjeździe Członków z głosem doradczym. Nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

 

§ 17.


Członkowie wspierający obowiązani są do wniesienia zdeklarowanej pomocy materialnej i popierania działań Stowarzyszenia.


§ 18.


Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.

 

§ 19.


Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
   - złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
   - utraty osobowości prawnej, przez członka będącego osobą prawną
   - skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zaniechania udzielania deklarowanej pomocy lub działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia.


§ 20.


1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia bądź innych
    struktur Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, lecz zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich,
    jeżeli z dobrodziejstwa tego zechce skorzystać.


ROZDZIAŁ IV.

Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna.

§ 21.


Władzami Stowarzyszenia są:
   - Walny Zjazd Członków,
   - Zarząd Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu,
   - Komisja Rewizyjna,
   - Sąd Koleżeński i Rzecznik Dyscyplinarny.


§ 22.


Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa


§ 23.1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych
   władz i organów Stowarzyszenia.
2. Wybór władz odbywa się tajnie, chyba że przed głosowaniem jednomyślnie zostanie uchwalony wybór jawny.
3. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować nie więcej niż przez dwie kadencje.
4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu osobowego władz statutowych o więcej niż 1/3, należy dokonać uzupełnienia stanu
   osobowego tych organów w trybie wyborów uzupełniających przez Nadzwyczajny Zjazd Członków.


§ 24.


Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby
członków tych władz.
W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego właściwych władz Stowarzyszenia.


§ 25.


Szczegółowy tryb organizacji i działania Stowarzyszenia określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V.

Walny Zjazd Członków.

§ 26.


1. Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walny Zjazd Członków może być Zwyczajny i Nadzwyczajny:
     a) Zwyczajny zwoływany jest, co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia jako Zjazd Programowo-Sprawozdawczy,
     b) Nadzwyczajny może być zwoływany w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia na żądanie Komisji Rewizyjnej,
     c) Prezydium Stowarzyszenia obowiązane jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.


§ 27.


Udział w Walnym Zjeździe Członków biorą:
1) z prawem głosowania:
    - członkowie Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym członkowie Zarządu i Prezydium: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rady Programowej Stowarzyszenia Osób
    Represjonowanych w Stanie Wojennym.


§ 28.


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu Stowarzyszenia powiadamia zainteresowanych
w sposób dostępny i ogłasza w prasie o zasięgu regionalnym.


§ 29.


Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:
1) ustalenie zadań perspektywicznych programu działania Stowarzyszenia,
2) wybór Przewodniczącego Prezydium Stowarzyszenia - Prezesa Stowarzyszenia,
3) wybór władz Stowarzyszenia:
     a) Zarządu
     b) Komisji Rewizyjnej
     c) Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
     d) Rzecznika Dyscyplinarnego.
4) Rady Programowej Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
6) decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
7) ustalanie zadań i terminów w pracy: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
8) ustalanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzeniu funduszy,
9) uchwalanie zmian w Statucie,
10) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,
11) występowanie z wnioskami do stosownych władz względnie organów Stowarzyszenia o nadanie członkowi Stowarzyszenia honorowego członkostwa,
12) decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
13) ustalanie kryteriów przy przyjmowaniu członków,
14) ustanawianie składek członkowskich i wpisowego.


§ 30.


Szczegółowy tryb zwoływania i toku obrad Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.


§ 31.


Do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, a szczególnie w sprawach pociągających skutki materialne jako pełnomocnicy osoby
prawnej (Stowarzyszenia), upoważnieni są dwaj członkowie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia, z których jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa,
a drugi Skarbnika, a w przypadku nie pociągających skutków materialnych upoważnienie są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia, z których jeden
pełni funkcję Prezesa, Wiceprezesa, względnie Sekretarza.


§ 32.


Do prowadzenia spraw administracyjnych, kancelaryjnych itp. Może być zatrudniony pracownik (pracownicy) przez Prezydium Stowarzyszenia.


§ 33.


Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, albo podczas
jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego - Wiceprezes. W wyjątkowych przypadkach zwołaniem posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia
może zająć się Sekretarz Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VI.

Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34.


Skład Zarządu Stowarzyszenia stanowią:
   - Prezes,
   - Wiceprezesi od 1 do 3
   - Skarbnik,
   - Sekretarz,
   - członkowie

Ilość członków Zarządu jest określona uchwałą Walnego Zjazdu Członków.
Wiceprezesi, Skarbnik i Sekretarz są wybierani przez Zarząd z własnego grona i wraz z Prezesem wchodzą w skład Prezydium.


§ 35.


Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych walnych Zjazdów Członków,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Członków,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków,
4. Występowanie do Walnego Zjazdu Członków o nadanie honorowego członkostwa,
5. Wybór członków Prezydium, do którego zadań należy:
     - reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
     - prowadzenie spraw majątkowych i finansowych.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie występowania przez Stowarzyszenie w imieniu jego członków w postępowaniach przed organami władzy
    publicznej, Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Sądami Administracyjnymi związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;
7. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Stowarzyszenia wsparcia finansowego i organizacyjnego związanego z prowadzoną
    przez członka Stowarzyszenia przed organami władzy publicznej, Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Sądami Administracyjnymi
    sprawą związaną z działalnością członka Stowarzyszenia w Stanie Wojennym lub działalnością członka w organizacjach opozycyjnych do władzy w PRL.


ROZDZIAŁ VII.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 36.


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy tworzą jej Prezydium.


§ 37.


Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku,
2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami i zaleceniami,
3) składanie Walnemu Zjazdowi Członków Stowarzyszenia sprawozdań z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.§ 38.


Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.


§39.


Działalność Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VIII.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 40.


1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia i Rzecznik Dyscyplinarny wybierani są na Walnym Zjeździe Członków Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza, którzy tworzą Prezydium tego Sądu.


§ 41.


Do zadań Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie:
     a) sporów powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, członkami władz Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
     b) naruszeń Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dobrego imienia władz Stowarzyszenia i jednostek oraz organizacji z nim współpracujących,
2) wnioski oskarżycielskie do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia kieruje Rzecznik Dyscyplinarny, jeśli zebrany materiał uzasadnia wniesienie
    oskarżenia. Rzecznik Dyscyplinarny z braku podstaw do wniesienia oskarżenia sprawy umarza, albo odmawia prowadzenia postępowania
    dyscyplinarnego,
3) od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego służy odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.


§ 42.


Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może:
   1) umorzyć oskarżenie,
   2) odmówić rozpoznania.
Decyzje te wymagają uzasadnienia.


§ 43.


Sąd Koleżeński wymierzać może następujące sankcje:
   1) upomnienie,
   2) nagana,
   3) zawieszenie w prawach członka na czas określony,
   4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.


§ 44.


Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie:
   1) do Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.


§ 45.


Działalność Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia opiera się na regulaminie zatwierdzonym przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IX.

Rada Programowa.

§ 46.


Rada Programowa Stowarzyszenia może być powoływana w zależności od potrzeb i jest wybierana przez Walny Zjazd Stowarzyszenia. Jest organem
doradczym we wszystkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. Ilość członków Rady Programowej ustala uchwałą Walny Zjazd Członków.


§ 47.


Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Stowarzyszenia.
Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są zależnie od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.


§ 48.


W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczą członkowie Prezydium Zarządu Stowarzyszenia i osoby zaproszone.


ROZDZIAŁ X.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 49.


Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz tworzyć fundusze.


§ 50.


Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:
   1) wpisowego, składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
   2) dochodów z majątku i prowadzenia działalności gospodarczej,
   3) dotacji i subwencji,
   4) spadków i darowizn.


§ 51.


1. Wydatkowanie kwot z funduszu Stowarzyszenia może odbywać się zgodnie z kierunkami określonymi w programie działalności Stowarzyszenia.
2. Wydatkowanie kwot związanych z działalnością Stowarzyszenia dokonywane jest stosownie do przepisów § 31 i wymaga późniejszego zatwierdzenia
    przez Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.
3. Dokumentacja związana z obrotem pieniężnym Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy.


ROZDZIAŁ XI.

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 52.


Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zjazdu Członków podjętej większością, co najmniej 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.


§ 53.


Zjazd podejmujący uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia powoła Komisję Likwidacyjną i uchwali tryb likwidacji.


§ 54.


Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ XIII.

Postanowienia końcowe.

§ 55.


1). Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia i dokonania wpisu do rejestru stowarzyszeń przez sąd gospodarczy, wydział KRS odpowiedniego według
     właściwości miejscowej - członkowie założyciele staja się członkami Stowarzyszenia.


Bełchatów 12 październik 2010 r.                                                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                                                                                               Walnego Zjazdu Członków

                                                                                                                                                                                                                    Edward Olszewski

 
"images/img_04x.jpg