Home Deklaracja
Deklaracja

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie 97-400 ul. Hellwiga 11

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

1.Imię i nazwisko

................................................................................................................................................................

2.Data, miejsce urodzenia, nr PESEL

................................................................................................................................................................

3.Pełny adres zamieszkania

................................................................................................................................................................

4.Numery telefonów, fax, e-mail

................................................................................................................................................................

5.Przynależność do partii, politycznych, stowarzyszeń i innych organizacji

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

6.Informacja o wystąpieniu do IPN, otrzymanych dokumentach z IPN, działalności w podziemnych

strukturach NSZZ „Solidarność” oraz ewentualnych represjach

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie. Oświadczam, będę współdziałać w realizowaniu jego celów programowych i przestrzegać postanowień statutu.

 

 

 

...................................................... ..................................................

miejsce i data podpis

 

 

Członek wprowadzający........................................................................................................................

 

Adnotacje dotyczące przyjęcia deklaracji

................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

 

Wersja do druku

 

Ktyreria przyjęcia - Uchwała

Uchwała Nr 5
Walnego Zjazdu Członków
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie w dniu 7 sierpnia 2009 r.

Na podstawie § 29 pkt13 Statutu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie Walny Zjazdu Członków postanawia:

§ 1

 

Ustala się następujące kryteria przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia:

 

  1. Wniosek o przyjęcie nowego członka składa jeden z założycieli Stowarzyszenia

  2. Kandydaci na członków muszą spełniać następujące kryteria:

a) otrzymali dokumenty z IPN w związku z prowadzona działalnością w NSZZ „Solidarność”

b) przedstawili zaświadczenie o wystąpieniu do IPN z wnioskiem o wszczęcie kwerendy

c) nie podejmowali działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia i statutem NSZZ „Solidarność”

d) uczestniczyli w działaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” co wymaga potwierdzenia dwóch świadków

  1. Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
"images/img_04x.jpg